TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 2/4/2011, 21:04
ChangKi
ChangKi

Thư ký lớp

đây là bài do bạn triều làm, mng tham khảo nhé
Code ve tam giac
Yeu cau: ve tam giac voi toa do cac dinh bat ki nhap tu ban phim
Code:
Code:

#include<graphics.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<dos.h>
int x1,y1,x2,y2,x3,y3,color;
void input(int &x1,int &y1,int &x2,int &y2,int &x3,int &y3,int &color)
{
Cout<<”\n nhap x1=  “;
Cin>>x1;
Cout<<”\n nhap y1=  “;
Cin>>y1;
Cout<<”\n nhap x2=  “;
Cin>>x2;
Cout<<”\n nhap y2=  “;
Cin>>y2;
Cout<<”\n nhap x3=  “;
Cin>>x3;
Cout<<”\n nhap y3=  “;
Cin>>y3;
Cout<<”\n nhap color=  “;
Cin>>color;
}

Void main()
{
int gd=0,gm;
initgraph(&gd,&gm,”C:\\TC\\BGI”);
input(x1,y1,x2,y2,x3,y3,color);
putpixel(x1,y1,color);
putpixel(x2,y2,color);
putpixel(x3,y3,color);
line(x1,y1,x2,y2);
line(x2,y2,x3,y3);
line(x3,y3,x1,y1);
delay(50);
getch();
closegraph();
}
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ChangKi
Trả lời nhanh
on 2/4/2011, 21:05
ChangKi
ChangKi

Thư ký lớp

đây nữa, cố lên
Code ve duong tron
Yeu cau:ve duong tron voi ban kinh nhap vao tuy y tu ban phim
Code:
Code:

#include<graphics.h>
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
int x,y,r,color ;
void input(int &x,int &y,int &r,int &color)
{
Cout<<”\n nhap x=  “;
Cin>>x;
Cout<<”\n nhap y=  “;
Cin>>y;
Cout<<”\n nhap r =  “;
Cin>>r;
Cout<<”\n nhap color =  “;
Cin>>color;
}
Void main()
{
int gd=0,gm;
initgraph(&gd,&gm,”C:\\TC\\BGI”);
input(x,y,r,color);
putpixel(x,y,color);
circle(x,y,r);
delay(50);
getch();
closegraph();
}
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ChangKi
Trả lời nhanh
on 2/4/2011, 21:06
ChangKi
ChangKi

Thư ký lớp

Thuat toan ve duong thang Bresenham
Code:
Code:

#include<graphics.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<math.h>
int  x1,y1,x2,y2,color;
void input(int &x1,int &y1,int &x2,int &y2,int &color)
{
Cout<<”\n nhap x1=  “;
Cin>>x1;
Cout<<”\n nhap y1=  “;
Cin>>y1;
Cout<<”\n nhap x2=  “;
Cin>>x2;
Cout<<”\n nhap y2=  “;
Cin>>y2;
Cout<<”\n nhap color=  “;
Cin>>color;
}
Void Bre_line(int &x1,int &xy1,int &x2,int &y2,int &color)
{
int x,y,dx,dy,p,const1,const2;
y=y1;
dx=x2-x1;
dy=y2-y1;
p=2*dy-dx;
const1=2*dy;
conts2=2*(dy-dx);
for(x=x1;x<=x2;x++)
{    putpixel(x,y,color);
if(p<0)
p+=const1; //p=p+2*dy
else{
p+=const2; //p=p+2*(dy-dx)
y++;
}
}
}
Void main()
{    int gd=0,gm;  initgraph(&gd,&gm,”C:\\TC\\BGI”);
Input(x1,y1,x2,y2,color);
Bre_line(x1,y1,x2,y2,color);    delay(50);
getch();  closegraph();    }
code đồ họa máy tính hjhj 37969 code đồ họa máy tính hjhj 37969 code đồ họa máy tính hjhj 37969
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ChangKi
Trả lời nhanh
on 2/4/2011, 21:07
ChangKi
ChangKi

Thư ký lớp

hàm sin(x)
Code:

#include<graphics.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<dos.h>
#include<math.h>
 float xw1, xw2, yw1, yw2;
int xv1, xv2, yv1, yv2;
float tlx, tly;
void cuaso(float x1, float y1, float x2, float y2)
{
xw1=x1, xw2=x2, yw1=y1, yw2=y2;
}
Void khungnhin(int x1, int y1, int x2, int y2)
{
Xv1=x1, xv2=x2, yv1=y1, yv2=y2;
Tlx=(xv2-xv1)/(xw2-xw1);
Tly=(yv2-yv1)/(yw2-yw1);
}
Void chuyenden(float x, float y)
{
Int xm=int(tlx*(x-xw1)+xv1);
Int ym=int(tly*(yw2-y2)+yv1);
Moveto(xm, ym);
}
Void veden( float x,float y)
{
Int xm=int(tlx*(x-xw1)+xv1);
Int ym=int(tly*(yw2-y)+yv1);
Lineto(xm , ym);
}
Void main()
{
Int gd=0, gm;
Initgraph(&gd, &gm, “C:\\TC\\BGI”);
Cuaso(-M_PI, -1.5 , 3*M_PI, 1.5);
Khungnhin(150, 150, 300, 250);
Float dx=0.02;
Float x=xw1; float y=sin(x);
Chuyenden(x, y);
While(x<=xw2)
{
X=x+dx;
Y=sin(x);
Veden(x, y);
}
Getch();
Closegraph();
}
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ChangKi
Trả lời nhanh
on 2/4/2011, 21:17
ChangKi
ChangKi

Thư ký lớp

Code ve tam giac quay.
Yeu cau:ve tam giac voi toa do cac dinh bat ki nhap tu ban phim va cho no quay voi goc bat ki nhap tu ban phim.
/* O day mh chi hieu quay la no da thay doi vi tri 1 goc anpha cho truoc so voi hinh ban dau */.
CODE:
Code:

#include<graphics.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<iostream.h>
#include<dos.h>
#define RADS 0.017453293

void ve_truc_toa_do()
{
line(10,getmaxy()/2,getmaxx()-10,getmaxy()/2);  //getmaxx=639;
line(getmaxx()/2,10,getmaxx()/2,getmaxy()-10);  //getmaxy=349;
}
int x1,y1,x2,y2,x3,y3,xq,yq; float goc;

/* day la ham nhap va xuat du lieu  */

void input(int  &x1,int  &y1,int  &x2,int  &y2,int  &x3,int  &y3,int  &xq,int  &yq,float    &goc)
{
Cout<<”\n x1=  “;
Cin>>x1;
Cout<<”\n y1=  “;
Cin>>y1;
Cout<<”\n x2=  “;
Cin>>x2;
Cout<<”\n y2=  “;
Cin>>y2;
Cout<<”\n x3=  “;
Cin>>x3;
 Cout<<”\n y3=  “;
Cin>>y3;
Cout<<”\n xq=  “;
Cin>>xq;
Cout<<”\n yq=  “;
Cin>>yq;
Cout<<”\n goc=  “;
Cin>>goc;
}

/* ve tam giac vao trong toa do va tam giac nay la tam giac co dinh hay la tam giac goc de lat ta se thay co mot tam giac khac se quay mot goc an pha va thay doi vi tri so voi tam giac ta vua ve  */

void ve_tam_giac(int &x1,int &y1,int &x2,int &y2,int &x3,int &y3)

line(getmaxx()/2+x1,getmaxy()/2-y1,getmaxx()/2+x2,getmaxy()/2-y2);delay(50);
line(getmaxx()/2+x2,getmaxy()/2-y2,getmaxx()/2+x3,getmaxy()/2-y3);delay(50);
line(getmaxx()/2+x3,getmaxy()/2-y3,getmaxx()/2+x1,getmaxy()/2-y1);delay(50);
}

/* sau day la viet ham cho tam giac xoay theo goc bat ki nam trong toa do ta vua ve */

void  ve_xoay_tam_giac(int  &x1,int  &y1,int  &x2,int  &y2,int  &x3,int  &y3,int  &xq,int  &yq,float  &goc)
{
float  x11,y11,x22,y22,x33,y33;
float anpha=RADS*goc;
x11=int(x1*cos(anpha)-y1*sin(anpha)+(1-cos(anpha))*xq+sin(anpha)*yq);
y11=int(x1*sin(anpha)+y1*cos(anpha)-sin(anpha)*xq+(1-cos(anpha))*yq);
x22=int(x2*cos(anpha)-y2*sin(anpha)+(1-cos(anpha))*xq+sin(anpha)*yq);
y22=int(x2*sin(anpha)+y2* cos(anpha)-sin(anpha)*xq+(1-cos(anpha)*yq);
x33=int(x3*cos(anpha)-y3*sin(anpha)+(1-cos(anpha)*xq+sin(anpha)*yq);
y33=int(x3*sin(anpha)+y3*cos(anpha)-sin(anpha)*xq+(1-cos(anpha))*yq);
ve_tam_giac(x11,y11,x22,y22,x33,y33);
}
void main()
{
int gd=0,gm;
initgraph(&gd.&gm,”C:\\TC\\BGI”);
input(x1,y1,x2,y2,x3,y3,xq,yq,goc);
ve_truc_toa_do();delay(30);
ve_tam_giac(x1,y1,x2,y2,x3,y3);delay(30);
ve_ xoay_tam_giac(x1,y2,x2,y2,x3,y3,xq,yq,goc);delay(30);
getch();
closegraph();
}
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ChangKi
Trả lời nhanh
on 3/4/2011, 20:37
LêHưởng
LêHưởng

Member

co hieu? ji khong ?
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà LêHưởng
Trả lời nhanh
on 3/4/2011, 20:51
HueTin2
HueTin2

Member

hjhj......có code của vẽ tọa độ k??????đưa lên đi t k làm được.......!!! code đồ họa máy tính hjhj 633824
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà HueTin2
Trả lời nhanh
on 3/4/2011, 22:32
Nguyen Tien Thanh
Nguyen Tien Thanh

Member

Các hạ thật là ..... code đồ họa máy tính hjhj 643300

Ký tên:
[You must be registered and logged in to see this link.]
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Nguyen Tien Thanh
Trả lời nhanh
on 3/4/2011, 22:37
ManhCuong
ManhCuong

Nhóm trưởng

con nàng hay ghen là thằng nào đới
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ManhCuong
Trả lời nhanh
on 3/4/2011, 22:51
MinhTuan
MinhTuan

Admin

rongthep22 wrote:con nàng hay ghen là thằng nào đới
Chang đấy cường

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 3/4/2011, 23:06
jullynguyen
jullynguyen

NewBie

các hạ thật pro
tại hạ bái phục
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà jullynguyen
Trả lời nhanh
on 4/4/2011, 19:26
Anh Quân
Anh Quân

Member

Các Hạ Thật Là Vãi lúa code đồ họa máy tính hjhj 633824 có chép đc cái gì đâu code đồ họa máy tính hjhj 633824 3 điểm code đồ họa máy tính hjhj 919185 code đồ họa máy tính hjhj 919185 code đồ họa máy tính hjhj 919185 code đồ họa máy tính hjhj 919185
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Anh Quân
Trả lời nhanh
on 1/6/2012, 00:40
longwa1992
longwa1992

NewBie

ai co code ve thau kinh phan ky ko, cho em voi
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà longwa1992
Trả lời nhanh
on 2/6/2012, 07:08
HoangCuong
HoangCuong

Member

Test
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà HoangCuong
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum