TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 5/1/2011, 01:17
avatar
avatar

Admin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG


CHI NHÁNH TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT
VÀ NGHiỆP VỤ THỦ ĐỨC_______________˜²™_______________

ĐỀ
THI B TIN HỌCMôn Thi: Mạng

Thời gian: 60 phút
Họ và tên học viên:
Phạm Cao Cường


Số báo danh: 04130004

Lưu ý: Thí
sinh thực hiện đúng theo các yêu cầu sau


-
KHÔNG được
sử dụng tài liệu trong khi thi


-
Chọn câu trả lời Đúng
Nhất
trong các giải pháp đưa ra


-
Đánh dấu X
vào câu trả lời đúng


-
Nếu muốn chọn câu khác thì khoanh tròn ô trả lời sai và đánh dấu X vào ô đúng


-
Tô đen toàn
bộ ô đã khoanh tròn nếu muốn chọn
lại


-
Lời giải
cho các câu 38, và 39 được ghi trực tiếp vào chỗ gạch dưới


-
Lời giải
cho câu 40 được ghi trực tiếp vào hình vẽ

Câu 1: Tốc độ truyền thông tin tối đa khi sử dụng kết nối
ISDN, theo tiêu chuẩn BRI (Basic Rate Interface) là:


a. 56 Kbps


b. 64 Kbps


c. 112 Kbps


d. 128 Kbps

Câu 2: Phần cứng trung tâm để kết nối các máy tính
trong mạng cục bộ dạng sao là:


a. HUB / SWITCH


b. ROUTER


c. CARD Mạng


d. REPEATER

Câu 3: Thiết bị mạng nào sau đây là không thể thiếu được
trong mạng Internet (là thành phần cơ bản tạo lên mạng Internet).


a. HUB


b. SWITCH


c. ROUTER


d. BRIDGE

Câu 4: Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường
truyền


a. Route


b. ipconfig


c. tracert


d. nslookup


Câu 5: Cái nào trong số các tool sau được sử dụng để
trình bày thông tin cấu hình TCP/IP trên card mạng của bạn:


a. PING.


b. IPCONFIG.


c. ARP.


d. WINS.

Câu 6: Subnet Mask dùng để (Chọn một câu đúng nhất):


a. Nhận biết địa chỉ IP thuộc lớp
nào.


b. Phân biệt Network ID với Host
ID


c. Chỉ
định số máy tính trong mạng


Câu 7: Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ:


a. 192.168.1.2


b. 255.255.255.254


c. 10.20.30.40


d. tất
cả các câu


Câu 8: Số máy tính nhiều nhất có thể có trong mạng thuộc
lớp C là:


a. 254


b 255


c. 256

Câu 9: Địa chỉ IP bao gồm:


a. Địa chỉ physical và địa chỉ logical


b. Địa chỉ MAC và địa chỉ LLC


c. Địa chỉ network và địa chỉ host


d. Địa chỉ hardware và địa chỉ software

Câu 10: Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết
nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet)?


a. 126.0.0.1


b. 192.168.98.20


c. 201.134.1.2


d. Tất cả các câu

Câu 11: Địa chỉ IP 100.150.200.250 có nghĩa là:


a. Địa chỉ network 100, địa chỉ host 150.200.250


b. Địa chỉ network 100.150, địa chỉ host 200.250


c. Địa chỉ network 100.150.200, địa chỉ host 250


d. Tất
cả đều đúng tuỳ theo subnet mask


Câu 12: Địa chỉ IP chia làm mấy lớp?


a. 2


b. 3


c. 4


d. 5


Câu 13: Hình thức kết nối nào cho phép sử dụng tài
nguyên của bất kỳ máy tính nào trong một mạng


a. Client - Server


b. Peer - to - Peer


c. Point to Point Protocol


d. Câu b) và
c)


Câu 14: DHCP server là:


a. Loại server làm công việc tự
động cấp các thông số cấu hình IP động cho các máy trên mạng TCP/IP.b. Loại server ghi lại các thông số địa chỉ IP của các máy trên
mạng TCP/IP.


c. Loại server làm công việc giám sát các máy trên mạng TCP/IP.


d. Loại server làm công việc điều khiển các máy trên mạng
TCP/IP.

Câu 15: Mục đích của việc sử dụng dịch vụ DHCP.


a. Tạo ra một địa chỉ TCP/IP tự
động.b. Định tài khoản người dùng


c. Định bộ định tuyến đơn giản


d. Tất cả trường hợp trên

Câu 16: Các loại group account có trên máy Domain
Controller là:


a. Global group và
domain group.


b. Global group và local group.


c. Chỉ có global group.


d. Chỉ có local group.

Câu 17: Local group có thể chứa:


a. Local group khác và local user.


b. Global group và domain user.


c. Global group, domain user và local user.


d. Chỉ local user.

Câu 18: Britney quản trị một hệ thống mạng NT cho một
công ty và phải cấp user account cho 100 nhân viên. Giả sử các nhân viên này
dùng chung máy của nhau trong công ty. Britney chỉ cần tạo loại user account
nào cho họ?:


a. Local user.


b. Domain user.


c. Global user.


d. NT user.

Câu 19: Để có thể phân quyền file và thư mục trên NT, ta
phải format phân khu (partition) ở dạng :


a. NTFS


b. FAT16


c. FAT32


d. cả 3 đều đúng


Câu 20: Thứ tự các tầng (layers) trong mô hình mạng OSI


a. application, transport, presentation, session, network, data
link, physical


b. application, presentation, session,network, transport, data
link, physical.


c. application, presentation,
session, transport, network, data link,
physicald. a, b, c sai

Câu 21: Domain (miền) trong mạng WindowsNT có :


a. Duy nhất 1 mìền


b. Có thể nhiều


c. Chỉ là 2


d. Không có miền nào cả

Câu 22: Để chia xẻ thư mục C:\SOFT (trên ổ C: (NTFS))
riêng cho user Giaovien , ta phải gán quyền Full Control cho:


a. Everyone, giaovien


b. Administrator, Giaovien


c. Giaovien


d. Cả 3 đều sai

Câu 23: Hình thái (topology) nào dưới đây sẽ khiến toàn
bộ hệ thống ngưng hoạt động nếu xảy ra hư hỏng tại một điểm trên mạng?


a. Sơ đồ tuyến tính (Bus)


b. Sơ đồ hình sao (Star)


c. sơ đồ hình vòng (Ring)


d. Sơ đồ dạng lưới (Mesh)

Câu 24: Trong mạng cục bộ ngang hàng Peer to Peer,
khi có một máy tính hư hỏng thì:


a. không ảnh hưởng đến các máy tính
khácb. ảnh hưởng đến tòan bộ hệ thống


c. chỉ ảnh hưởng đến máy chủ


d. chỉ ảnh hưởng đến 2 máy tính bên cạnh

Câu 25: Hệ điều hành nào dưới đây có trợ giúp về
tính an toàn (security)


a. Unix


b. Windows NT / Windows 2000 /
Windows XPc. Linux


d. Tất cả các hệ điều hành trên

Câu 26:


Một
máy tính cá nhân không nối mạng dùng hệ điều hành Windows XP có 2 ổ đĩa cứng C
và D. Ổ đĩa C được định dạng (format) với file system là NTFS và ổ đĩa D với
FAT32. Hãy cho biết các files hoặc folder nào sau đây có thể áp dụng
quyền hạn cấm Write đối với người sử dụng thuộc nhóm USERS


a. c:\users\users1\file.exe


b. d:\administrator\admin.exe


c. d:\program files\wincmd\


d. tất cả các câu

Câu 27: Giao thức mạng nào dưới đây được sử dụng trong
mạng cục bộ LAN


a. Internet protocol TCP/IP


b. NETBIOS


c. Tất cả các câu

Câu 28: Dịch vụ mạng nào dưới đây được sử dụng trong
mạng cục bộ LAN khi muốn chia sẻ tài nguyên


a. Vmware bridge Protocol


b. Internet protocol TCP/IP


c. File an Printer Sharing for Microsoft Networks


d. NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol

Câu 29:


User123 là thành viên của nhóm
Group1, Group2, Group3. Quyền hạn của các nhóm đối với FolderA như sau:


- Group1 :
Write


- Group2 : Không có quyền gì


- Group3 : Full control


Hãy cho biết quyền hạn của User123 đối với FolderA


a. Write


b. Full control


c. None


d. Read

Câu 30:


User101 là thành viên của nhóm Sales.
Quyền hạn của các nhóm đối với FolderB là: Read. User101 bị cấm quyền Full
control chia sẻ tài nguyên đối với FolderB (User101 has been denied the shared
folder permission Full Control for FolderB) như là người sử dụng riêng biệt

Hãy cho biết User101 có thể đọc được file …/FolderB/file.txt hay
không?:


a. không


b. có


c. có thể có nếu User101 thuộc một nhóm khác, mà nhóm đó có
quyền Read đối với FolderB

Câu 31: Sử dụng FTP có thể:


a. điều khiển máy tính từ xa


b. kiểm tra thư điện tử


c. truy cập trang web trên máy chủ


d. truyền tải files

Câu 32: Hình dưới đây cho biết máy tính này:a. không dùng giao thức truyền nào


b. Chỉ dùng một giao thức truyền


c. dùng 2 giao thức truyền


d. dùng 4 giao thức truyền

Câu 33: Dịch vụ DNS là:


a. Domain Name Services, một dịch
vụ dùng phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lạib. Data Network System, một dịch vụ giúp truyền tải các files
trên mạng


c. Dynamic Network Service, một dịch vụ trên mạng internet


d. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 34: Về dịch vụ share printer trên mạng, phát biểu
nào sau đây đúng


a. Trong hệ thống mạng LAN, các máy tính có thể in chung một
máy in mà không cần cài đặt thêm dịch vụ nào khác ngoài TCP/IP


b. Cần phải cài đặt giao thức TCP/IP và dịch vụ File and
Printer sharing


c. Không thể thực hiện thao tác in trên một máy in ở một địa
chỉ mạng khác cùng lớp mạng mặc dù đã cài đặt đầy đủ các giao thức và dịch vụ
cần thiết


d. Câu b và câu c đúng

Câu 35: Trong hệ thống mạng LAN được kết nối
theo Star topology


a. Tất cả các máy được kết nối vào thiết bị trung tâm
(Hub/Switch)


b. Khoảng cách tối đa từ Hub đến máy tính khi dùng cáp mạng UTP
là 100m


c. Chỉ có thể nối đoạn cáp từ máy tính đến thiết bị trung tâm
tối đa là 300m


d. Câu a và câu b đúng

Câu 36: repeater dùng để


a. Dùng để định tuyến (chỉ đường)


b. Dùng gởi tín hiệu lên server


c. Dùng khôi phục tín hiệu


d. a, b, c sai

Câu 37: Một
máy tính khi nối vào mạng có thể khai báo được nhiều địa chỉ IP:


a. Không được


b. Được

Câu 38:


Cho biết Subnet Mask chuẩn (mặc định) của địa
chỉ IP lớp B:_________________

Câu 39:


Cho biết Subnet Mask chuẩn (mặc định) của địa
chỉ IP lớp C:_________________

Câu 40:


Hãy
điền đầy đủ vào hộp thoại tạo tài khoản cá nhân (local account) với dữ liệu như
sau:


-
Tên tài khoản : svthang


-
Tài khoản này cho sinh viên Phạm Chiến Thắng


-
Không cần mật khẩu (password)


-
Sinh viên Thắng phải thay passward mới khi truy cập lần
đầu tiên vào máy tính


-
Mật khẩu (password)
không bao giờ hết hạn
Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum