TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 27/12/2011, 20:21
乂◕‿◕乂
乂◕‿◕乂

Admin

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2011-2012
cho các lớp Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ.
Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2011 - 2012 và kế hoạch đào tạo của
các lớp Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên Cao đẳng khóa 10, 11, 12;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Cao đẳng chính quy có nhu cầu
đăng ký học lại để cải thiện điểm, học lại để tích lũy đủ học phần theo tiến
trình đào tạo, học đổi hoặc học vượt, nhà trường thông báo tổ chức học kỳ phụ
thứ nhất năm học 2011-2012 như sau:
I. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP
- Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký khối lượng học tập tại các địa
điểm có mạng internet từ ngày 02/01/2012 đến ngày 12/01/2012.
- Nhà trường mở phòng máy tại tầng 4 - Trung tâm thông tin Thư viện từ
ngày 04/01/2012 đến ngày 06/01/2012 để hỗ trợ sinh viên đăng ký.
- Đến 10h00 ngày 12/01/2012 nhà trường sẽ khoá đăng ký và ra thông
báo các lớp độc lập được mở hoặc không được mở, yêu cầu sinh viên tự đăng
nhập vào tài khoản của mình để kiểm tra kết quả đăng ký.
- Lưu ý:

+ Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Cao đẳng khóa 10, khóa
11 học lại để cải thiện điểm hoặc tích lũy đủ số học phần để đủ điều
kiện tốt nghiệp theo đúng tiến trình đào tạo, các khoa quản lý sinh viên
căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên, làm giấy đề nghị mở lớp
học lại ( mẫu 2d, tại địa chỉ http://www.haui.edu.vn:8080/default.aspx?
ChannelID=129 ), và gửi về đồng chí Nguyễn Bá Lâng - phòng Đào tạo
trước ngày 05/01/2012 để tổng hợp, trình ban Giám hiệu duyệt cho mở
lớp học lại.
1
+ Các học phần sinh viên các khóa khác có nhu cầu học nhưng
chưa tổ chức trong học kỳ này, sinh viên chủ động theo dõi trong các học
kỳ tiếp sau để đăng ký. Riêng các học phần “Giáo dục thể chất”, “Giáo
dục quốc phòng” sinh viên có nguyện vọng đăng ký học lại để cải thiện
điểm, học bổ sung... đăng ký tại khoa “Giáo dục thể chất - Quốc phòng”
trước ngày 10/01/2012.
II. KẾ HOẠCH HỌC TẬP
- Thời gian học: từ ngày 06/02/2012 đến hết ngày 11/03/2012 (có thời
khoá biểu các lớp độc lập kèm theo).
- Thời gian thi:
+ Thi lần 1: từ ngày 12/03/2012 đến ngày 18/03/2012.
+ Thi lần 2: từ ngày 31/03/2012 đến ngày 08/04/2012.
III. YÊU CẦU
1/ Phòng Đào tạo: Xây dựng kế học học tập học kỳ phụ; tổ chức cho
sinh viên đăng ký khối lượng học tập; Theo dõi quá trình thực hiện.
2/ Các khoa, TT quản lý học phần: Căn cứ vào thời khóa biểu các lớp
độc lập được mở để phân công giáo viên giảng dạy, theo dõi, quản lý theo quy
định chung của trường.
3/ Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng: Lập danh sách sinh viên đăng
ký học các học phần giáo dục thể chất, quốc phòng; Tổ chức cho sinh viên học
tập; Gửi danh sách về đồng chí Nguyễn Bá Lâng - phòng Đào tạo trước ngày
12/01/2012 để tổng hợp và cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý.
4/ Các khoa, TT quản lý sinh viên, các cố vấn học tập: Thông báo các nội
dung liên quan đến từng sinh viên do mình quản lý; Hướng dẫn cho sinh viên
lựa chọn học phần và thực hiện quy trình đăng ký khối lượng học tập.
5/ Sinh viên các lớp Cao đẳng chính quy: Theo dõi kết quả học tập của
bản thân; Lựa chọn các học phần cần học trong học kỳ phụ thứ nhất; Tham
khảo ý kiến của cố vấn học tập; Đăng ký học tập tại các địa điểm có mạng
internet theo đúng quy trình đăng ký; Đóng kinh phí đào tạo theo đúng quy định.
6/ TT NNTH: Chuẩn bị phần mềm đăng ký học tín chỉ; Phối hợp với
P.Đào tạo chuẩn bị dữ liệu cho việc đăng ký học; Cử cán bộ giải quyết các vấn
đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình đăng ký của sinh viên.
2
7/ TT TTTV: Phối hợp với TT NNTH chuẩn bị phòng máy; Cử cán bộ
trực và mở phòng máy từ ngày 04/01/2012 đến ngày 06/01/2012 để phục vụ
sinh viên đăng ký./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Các phòng, khoa, TT;
- Lưu VT, ĐT.
( Đã ký )
Hà Xuân Quang

Ký tên:
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà 乂◕‿◕乂
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum