TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 31/10/2011, 13:42
avatar
avatar

Member

Optical disks and drives

Optical disk can store information at much higher than magnetic disks. Thus , they are ideal for multiedia applications where image, animation and sound occupy a lot of disks space. Besides, they are not affected by magnetic field. This mean that they are secure and stable, e.g. They can be transported through airport metal detectors without damaging the data. However, optical drives are slower than hard drives. While there are hard drives with an everage access time of 8 ms, most CD-ROM drives have an access time of 150 to 200 ms.
CD-ROM system offer eveyrthing, from shareware programs to dictionaries and encyclopedias, from multimedia databases to 3-D games. A lot of institutions have discovered that CD-ROM is the most way of sharing information. In fact, one CD-ROM disk (650 MB) can repleace 300000 pages of text (about 500 floppies), which represents lot of saving in distributing materials and corporate databases. In addtion, CD-ROM drives can play music CDs while you work. Yet, CD-ROM technology has one disadvantage: you cannot drives anything onto a CD-ROM disk. You can only read it, like a book.
CD-Recorders come in to different forms : CD-ROM and CD-RW. CD-ROM machines record on CD-ROM write-onece disks, allowing you to create and duplicate CDs. They use to back up hard disks or distribute and archive information. In fact, these system are modern version of old WORM (write onece, read many) disks. CD-RW (rewritable) disks that you can erase and re-use, just as you would with a hard disk.
The future of optical storage is called DVD (digital versatile disk). A DVD-ROM can hold 17 GB, about 25 times an ordinary CD-ROM. For this reason, it can store a large amount of multimedia software and complete. Hollywood movies in different languages. They can also play music CDs and CD-ROMs. However, DVD-ROMs are “read only” devices. To avoid this limitation, companies also produce DVD rewritable drives.
Magneto – optical (MO) drives use both are laser and electromagnet to record information. Consequently, MO disks rewritable,i.e. they can be write to, erased, and then writen again. They usually come in two formats : 5.25 cartridges can hold more than 2 GB; 3.5 floptical disks have capacity of 230 to 640 MB. They are ideal for back-up and portable mass storage.

TRANSLATE TO VIETNAMES
Ver 1.0: ???

Đĩa quang có thể lưu trữ thông tin nhiều hơn so với các đĩa từ.Vì vậy, nó là lý tưởng cho các ứng dụng đa phương tiện về hình ảnh, hình ảnh động và âm thanh chiếm rất nhiều không gian đĩa. Bên cạnh đó, nó không bị ảnh hưởng bởi từ trường. Điều này có nghĩa rằng nó an toàn và ổn định, ví dụ như nó có thể được vận chuyển qua máy dò kim loại sân bay mà không làm hỏng dữ liệu. Tuy nhiên, ổ đĩa quang là chậm hơn so với ổ đĩa cứng. Trong khi có những ổ đĩa cứng có thời gian truy cập bình quân 8 ms, hầu hết các ổ đĩa CD-ROM có một thời gian truy cập là 150-200 ms.

Hệ thống CD-ROM cung cấp mọi thứ, từ các chương trình phần mềm chia sẻ tới các từ điển và bách khoa toàn thư, từ cơ sở dữ liệu đa phương tiện GAME 3D. Rất nhiều tổ chức đã phát hiện ra rằng CD-ROM là cách chia sẻ thông tin. Trong thực tế, một đĩa CD-ROM (650 MB) có thể thay thế 300.000 trang của văn bản (khoảng 500 đĩa mềm), nó tiết kiệm trong việc phân phát tài liệu và cơ sở dữ liệu của công ty. Ngoài ra, ổ đĩa CD-ROM có thể chơi đĩa CD nhạc trong khi bạn làm việc. Tuy nhiên, công nghệ CD-ROM có một bất lợi: bạn không thể thêm bất cứ điều gì vào một đĩa CD-ROM. Bạn chỉ có thể đọc nó giống như một cuốn sách.

CD-ghi âm có hình thức khác nhau: CD-ROM và CD-RW. CD-ROM máy ghi trên các đĩa CD-ROM ghi một đĩa, cho phép bạn tạo và nhân bản đĩa CD. Họ sử dụng để sao lưu đĩa cứng hoặc phân phối và lưu trữ thông tin. Trong thực tế, những hệ thống hiện đại phiên bản WORM(*) cũ (viết một lần, đọc nhiều lần) ổ đĩa. CD-RW (ghi lại) ổ đĩa mà bạn có thể xóa và tái sử dụng, cũng giống như bạn làm với một đĩa cứng.

Đĩa lưu trữ quang học được gọi là DVD (đĩa kỹ thuật số đa năng). Một DVD-ROM có thể chứa 17 GB, gấp khoảng 25 lần một CD-ROM bình thường. Vì lý do này, nó có thể lưu trữ một số lượng lớn các phần mềm đa phương tiện và hoàn thành. Bộ phim của Hollywood bằng các ngôn ngữ khác nhau. Họ cũng có thể chơi đĩa CD nhạc và CD-ROM. Tuy nhiên, DVD-ROM là thiết bị chỉ đọc. Để tránh giới hạn này, các công ty cũng sản xuất các ổ đĩa DVD ghi lại.

Magneto - quang (MO) ổ đĩa sử dụng cả hai laser và nam châm điện để ghi lại thông tin. Do đó, MO đĩa ghi lại, ví dụ: chúng có thể ghi vào, tẩy xóa, và sau đó viết một lần nữa. Họ thường đi kèm trong hai định dạng: 5,25 có thể lưu trữ hơn 2 GB, 3,5 có công suất 230-640 MB.Nó lý tưởng cho việc lưu trữ dữ liệu dự phòng và di động.
Ver 2.0: duc91

-Ổ đĩa quang có thể lưu trữ thông tin cao hơn nhiều so với các đĩa từ. Vì vậy,ổ đĩa quang là lý tưởng cho các ứng dụng đa hình ảnh, hình ảnh động và âm thanh chiếm rất nhiều không gian đĩa.Bên cạnh đó,đĩa quang không bị ảnhhưởng bởi từ trường. Điều này có nghĩa là ổ đĩa quang được an toàn và ổn định, ví dụ: ổ đĩa quang có thể được vận chuyển thông qua các máy dò kim loại sân bay mà không làm hỏng dữ liệu. uy nhiên, ổ đĩa quang chậm hơn so với ổ đĩa cứng. Trong khi có những ổ đĩa cứng với một thời gian truy cập bình quân của 8 ms, hầu hết các ổ đĩa quang có một thời gian truy cập từ 150đến 200 ms.
-Hệ thống đĩa đĩa quang cung cấp tất cả mọi thứ,từ các chương trình phần mềm
chia sẻ tới các từ điển và bách khoa toàn thư,từ cơ sở dữ liệu đa phương tiện tới các trò chơi 3-D.Rất nhiều tổ chức đã phát hiện ra rằng đĩa quang là cách chia sẻ thông tin. Trong thực tế, một đĩa quang (650 MB) có thể thay thế 300.000 trang của văn bản (khoảng 500 đĩa mềm),tiết kiệm rất nhiều trong việc phân phát tài liệu và cơ sở dữ liệu của công ty. Ngoài ra, ổ đĩa CD-ROM có thể chơi đĩa đĩa nhạc trong khi
bạn làm việc. Tuy nhiên, công nghệ CD-ROM có một bất lợi: bạn không thể ghi bất cứ điều gì vào một đĩa CD-ROM. Bạn chỉ có thể đọc nó, giống như một cuốn sách.
Ổ đĩa quang có 2 hình thức khác nhau: đọc và ghi. Máy CD-ROM ghi trên các đĩa CD-ROM 1 lần, cho phép bạn tạo và nhân bản đĩa CD. Họ sử dụng để sao lưu đĩa cứng hoặc phân phối và lưu trữ thông tin. Trong thựctế, những hệ thống hiện đại của phiên bản Worm cũ (ghi 1 lần, đọc nhiều lần)của ổđĩa. Ổ ghi, (rewritable) đĩa có thể xóa và tái sử dụng, cũng giống như bạn làm với một đĩa cứng.
Tương lai của lưu trữ quang học được gọi là DVD (đĩa kỹ thuật số đa năng). Một đĩa DVD có thể chứa 17 GB, gấp khoảng 25 lần một đĩa CD bình thường. Vì thế nó có thểlưu trữ một số lượng lớn các phần mềm đa phương tiện và hoàn thành các bộ
phim của Hollywood bằng các ngôn ngữ khác nhau. Họ cũng có thể chơi đĩa CD nhạc và CD-ROM. Tuy nhiên, các thiết bị chỉ có thể đọc đĩa DVD. Để tránh hạn chế này, các công ty cũng sản xuất các ổ đĩa DVD có chức năng ghi và tái sử dụng đĩa.
Magneto
- ổ quang (MO) ổ đĩa sử dụng cả laser và nam châm điện để ghi lại thông tin. Do đó, đĩa MO có thể được ghi lại, tức là chúng có thể được ghi vào, tẩy xóa, và sau đó viết một lần nữa. Chúng thường đi kèm hai định dạng: 5,25 inch hộp mực có thể chứa giữ hơn 5.2 GB, 3,5inch đĩa floptical có công suất 230MB-1,3 GB.Chúng rất lý tưởng cho việc lưu trữ di dộng và back-up dữ liệu.

Ver 3.0: HoangCuong

Đĩa quang và ổ đĩa.
Đĩa quang có thể lưu trữ một khối lượng thông tin nhiều hơn đĩa từ. Do đó, chúng là một lựa chọn lý tưởng để lưu trữ ứng dụng đa phương tiện như hình ảnh, hình ảnh chuyển động và âm thanh chiếm nhiều bộ nhớ. Ngoài ra chúng không bị tác động bởi trường điện từ. Điều đó có nghĩa chúng an toàn và ổn định, ví dụ chúng có thể vận chuyển mặc dù sân bay có các máy dò tìm kim loại và không làm nguy hiểm đến dữ liệu. Tuy nhiên, đĩa quang có tốc độ chậm hơn đĩa cứng. Trong khi đĩa cứng có thời gian truy cập chuẩn 8ms, đa số đĩa quang có thời gian truy cập từ 150 đến 200ms.
Có rất nhiều loại đĩa quang khác nhau:
Đĩa quang có thể lưu mọi thứ từ các chương trình chia sẻ đến từ điển và bách khoa toàn thư, từ dữ liệu đa phương tiện đến những trò chơi 3D. Rất nhiều cơ quan đơn vi phát hiện ra rằng đĩa quang CD-ROM là một cách tiết kiệm để chia sẻ thông tin. Thật vậy, một chiếc CD-ROM (650MB) có thể thay thế cho 300.000 trang văn bản (khoảng 500 đĩa mềm) nó tiết kiệm rất nhiều trong phân bố dữ liệu và dữ liệu của một tổ chức. Ngoài ra, ổ đĩa CD còn có thể chơi nhạc khi bạn đang làm việc. Tuy nhiên công nghệ đĩa CD có một số nhược điểm: bạn không thể gi mọi thứ vào một đĩa CD, bạn chỉ có thể đọc chúng giống như một cuốn sách.
Đầu ghi đĩa CD có hai dạng khác nhau: CD-R và CD-RW. CD-R dùng đẻ ghi trên đĩa CD-R (ghi-một lần) cho phép bạn tạo và sao nhiều đĩa CD. Chúng thường được sử dụng để sao lưu ổ cứng hoặc chia và nén , lưu trữ thông tin. Thật vậy, những hệ thống có phiên bản mới của những đĩa WORM cũ( viết một lần, đọc nhiều lần). Đĩa CD-RW ( ghi lại nhiều lần) có thể xóa đi và tái sử dụng, đúng như việc bạn muốn làm với một ổ đĩa cứng.
Sau này thiết bị lưu trữ quang học được gọi là DVD (đĩa kĩ thuật số đa năng). Một đĩa DVD có thể lưu trữ 17GB, khoảng 25 lần 1 đĩa CD thường. Chính vì lẽ đó mà nó có thể được sử dụng lưu trữ số lượng lớn các phần mềm đa phương tiện và một bộ phim hoàn chỉnh của Hollywood với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng cũng có thể chơi nhạc từ đĩa CD. Tuy nhiên, DVD-ROMs là thiết bị chỉ đọc. Để tránh các hạn chế này các công ty cũng sản xuất những đĩa DVD ghi 1 lần vào những đĩa DVD có thể đoch ghi lại nhiều lần.
Thiết bị đầu từ MO sử dụng cả tia laze và từ trường để ghi thông tin. Do đó, ổ đĩa quang học có thể tái dùng nhiều lần, ví dụ chúng có thể ghi, xóa và sau đó ghi lại. Chúng thường có 2 dạng: (i) đĩa 5.25” có thể lưu trữ trên 5.2 GB; (ii) đĩa mềm 3.5” có lưu trữ từ 230MB đến 1.3GB. Chúng la một lựa chọn tốt để sao lưu và làm thiết bị lưu trữ di động.
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà HoangCuong
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum