TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 25/5/2011, 16:57
MinhTuan
MinhTuan

Admin

Đây là code tô màu bằng stack, tình hình là mình chưa hiểu lắm nên chưa áp dụng vào bài tập lớn được, nhóm nào áp dụng được thì bảo mình với nhé.

Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace Paint
{
    /// <summary>
    /// Fills a bitmap using a non-recursive flood-fill.
    /// </summary>
    public class MapFill
    {
        public MapFill()
        {
        }

        static Stack stack = new Stack();

        /// <summary>
        /// Checks to make sure a pixel is in an image.
        /// </summary>
        /// <param name="pos">The position to check</param>
        /// <param name="bmd">The BitmapData from which the bounds are determined
        /// </param>
        /// <returns>True if the point is in the image</returns>
        private static bool CheckPixel(Point pos, BitmapData bmd)
        {
            return (pos.X > -1) && (pos.Y > -1) && (pos.X < bmd.Width) && (pos.Y < bmd.Height);
        }

        /// <summary>
        /// Returns the color at a specific pixel
        /// </summary>
        /// <param name="pos">The position of the pixel</param>
        /// <param name="bmd">The locked bitmap data</param>
        /// <returns>The color of the pixel under the nominated point</returns>
        private static Color GetPixel(Point pos, BitmapData bmd)
        {
            if (CheckPixel(pos, bmd))
            {
                //always assumes 32 bit per pixels
                int offset = pos.Y * bmd.Stride + (4 * pos.X);
                return Color.FromArgb(
                Marshal.ReadByte(bmd.Scan0, offset + 2),
                Marshal.ReadByte(bmd.Scan0, offset + 1),
                Marshal.ReadByte(bmd.Scan0, offset));
            }
            else
                return Color.FromArgb(0, 0, 0, 0);
        }

        /// <summary>
        /// Sets a pixel at a nominated point to a specified color
        /// </summary>
        /// <param name="pos">The coordinate of the pixel to set</param>
        /// <param name="bmd">The locked bitmap data</param>
        /// <param name="c">The color to set</param>
        private static void SetPixel(Point pos, BitmapData bmd, Color c)
        {
            if (CheckPixel(pos, bmd))
            {
                //always assumes 32 bit per pixels
                int offset = pos.Y * bmd.Stride + (4 * pos.X);
                Marshal.WriteByte(bmd.Scan0, offset + 2, c.R);
                Marshal.WriteByte(bmd.Scan0, offset + 1, c.G);
                Marshal.WriteByte(bmd.Scan0, offset, c.B);
                Marshal.WriteByte(bmd.Scan0, offset + 3, 255);
            }
        }

        /// <summary>
        /// Fills a pixel and its un-filled neigbors with a specified color
        /// </summary>
        /// <param name="pos">The position at which to begin</param>
        /// <param name="bmd">The locked bitmap data</param>
        /// <param name="c">The color with which to fill the area</param>
        /// <param name="org">The original colour of the point. Filling stops when all connected pixels of this color are exhausted</param>
        private static void FillPixel(Point pos, BitmapData bmd, Color c, Color org)
        {
            if (c.ToArgb() == org.ToArgb())
                return;
            Point currpos = new Point(0, 0);
            stack.Push(pos);
            do
            {
                currpos = (Point)stack.Pop();
                SetPixel(currpos, bmd, c);
                if (GetPixel(new Point(currpos.X + 1, currpos.Y), bmd) == org)
                    stack.Push(new Point(currpos.X + 1, currpos.Y));
                if (GetPixel(new Point(currpos.X, currpos.Y - 1), bmd) == org)
                    stack.Push(new Point(currpos.X, currpos.Y - 1));
                if (GetPixel(new Point(currpos.X - 1, currpos.Y), bmd) == org)
                    stack.Push(new Point(currpos.X - 1, currpos.Y));
                if (GetPixel(new Point(currpos.X, currpos.Y + 1), bmd) == org)
                    stack.Push(new Point(currpos.X, currpos.Y + 1));
            } while (stack.Count > 0);
        }

        /// <summary>
        /// Fills a bitmap with color.
        /// </summary>
        /// <remarks>If a non 32-bit image is passed to this routine and only 32 bit image will be created, the original image will be copied to the new image and filling will take place on the new image which will be handed back when complete. </remarks>
        /// <param name="img">The image to fill</param>
        /// <param name="pos">The position to begin filling at</param>
        /// <param name="color">The color to fill</param>
        /// <returns>A Bitmap object with the filled area.</returns>
        public Bitmap Fill(Image img, Point pos, Color color)
        {
            //Ensure the bitmap is in the right format
            Bitmap bm = (Bitmap)img;
            if (img.PixelFormat != PixelFormat.Format32bppArgb)
            {
                //if it isn't, convert it.
                bm = new Bitmap(img.Width, img.Height, PixelFormat.Format32bppArgb);
                Graphics g = Graphics.FromImage(bm);
                g.InterpolationMode = InterpolationMode.NearestNeighbor;
                g.DrawImage(img, new
                Rectangle(0, 0, bm.Width, bm.Height), 0, 0, img.Width, img.Height, GraphicsUnit.Pixel);
                g.Dispose();
            }

            //Lock the bitmap data
            BitmapData bmd = bm.LockBits(new
            Rectangle(0, 0, bm.Width, bm.Height), ImageLockMode.ReadWrite, bm.PixelFormat);

            //get the color under the point. This is the original.
            Color org = GetPixel(pos, bmd);

            //Fill the first pixel and recursively fill all it's neighbors
            FillPixel(pos, bmd, color, org);

            //unlock the bitmap
            bm.UnlockBits(bmd);

            return bm;
        }
    }
}

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum